Polityka Prywatno艣ci

przez Katarzyna Drzewiecka

POLITYKA PRYWATNO艢CI W SERWISIE INTERNETOWYM https://ecoandwell.pl/

搂 1. Postanowienia og贸lne

Polityka prywatno艣ci w serwisie internetowym https://ecoandwell.pl/ (dalej: 鈥濸olityka鈥) zosta艂a stworzona i przyj臋ta przez Surf Grzegorz Kruk.
Terminy u偶yte w Polityce oznaczaj膮:
Serwis: serwis internetowy https://ecoandwell.pl/;
U偶ytkownik: podmiot korzystaj膮cy z publicznie dost臋pnego Serwisu;
W艂a艣ciciel: Surf Grzegorz Kruk , ul. Sarbiewskiego 2/70,01-584 Warszawa, NIP 1131419585, REGON 367939833;
Cookies: pliki tekstowe, wysy艂ane przez Serwis i zapisywane na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika, z kt贸rego U偶ytkownik korzysta podczas przegl膮dania stron internetowych. Pliki zawieraj膮 informacje niezb臋dne do prawid艂owego funkcjonowania Serwisu. Cookies najcz臋艣ciej zawieraj膮 nazw臋 domeny serwisu internetowego, z kt贸rego pochodz膮, czas ich przechowywania na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz numer;
Celem Polityki jest w szczeg贸lno艣ci:
zapewnienie U偶ytkownikom ochrony prywatno艣ci w zakresie odpowiadaj膮cym standardom i wymogom okre艣lonym w obowi膮zuj膮cych przepisach prawnych.
W艂a艣ciciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotycz膮cych U偶ytkownik贸w do niezb臋dnego minimum, wymaganego do 艣wiadczenia na ich rzecz us艂ug.
W celu uzyskania pe艂nego dost臋pu poprzez Serwis do tre艣ci i us艂ug oferowanych przez W艂a艣ciciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikaj膮cych z Polityki.
Zastosowanie maj膮 m.in. nast臋puj膮ce przepisy prawa:
ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

搂 2. Ochrona prywatno艣ci i danych osobowych

Dane dotycz膮ce U偶ytkownik贸w przetwarzane s膮 przez W艂a艣ciciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez W艂a艣ciciela dane osobowe U偶ytkownik贸w przetwarzane s膮 na podstawie udzielonej przez U偶ytkownika zgody lub wyst膮pienia innej przes艂anki uprawniaj膮cej do przetwarzania danych wed艂ug przepis贸w, w szczeg贸lno艣ci Rozporz膮dzenia.
W艂a艣ciciel dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci zapewnia, aby dane te by艂y:
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w spos贸b przejrzysty dla Klient贸w i innych os贸b, kt贸rych dane dotycz膮;
zbierane w konkretnych, wyra藕nych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w spos贸b niezgodny z tymi celami;
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych s膮 przetwarzane;
prawid艂owe i w razie potrzeby uaktualniane;
przechowywane w formie umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przez okres nie d艂u偶szy, ni偶 jest to niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych dane te s膮 przetwarzane;
przetwarzane w spos贸b zapewniaj膮cy odpowiednie bezpiecze艅stwo danych osobowych, w tym ochron臋 przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow膮 utrat膮, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc膮 odpowiednich 艣rodk贸w technicznych lub organizacyjnych,
W艂a艣ciciel stosuje odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne, zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮 do charakteru, zakresu, kontekstu i cel贸w przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolno艣ci os贸b fizycznych.
W艂a艣ciciel d膮偶y do systematycznego unowocze艣niania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych 艣rodk贸w ochrony tych danych, w szczeg贸lno艣ci W艂a艣ciciel zapewnia aktualizacje informatycznych 艣rodk贸w ochrony pozwalaj膮c膮 na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dost臋pem oraz innymi zagro偶eniami, p艂yn膮cymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
Ka偶demu U偶ytkownikowi, kt贸ry w jakikolwiek spos贸b udost臋pni艂 W艂a艣cicielowi swoje dane W艂a艣ciciel zapewnia dost臋p do danych i korzystanie z innych praw osobom, kt贸rych dane dotycz膮, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przys艂uguje:
prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
prawo do informacji dotycz膮cych ich danych osobowych;
prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupe艂niania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych 艣rodk贸w prawnych celem ochrony swoich praw.
W艂a艣ciciel mo偶e przetwarza膰 dane osobowe w spos贸b zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikaj膮cych z Rozporz膮dzenia. W takim przypadku celem dzia艂a艅 W艂a艣ciciela s膮 cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikat贸w wysy艂anych do U偶ytkownik贸w (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwa艅 U偶ytkownika). U偶ytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych 鈥 sprzeciw ten mo偶e by膰 wyra偶ony poprzez wys艂anie wiadomo艣ci na adres W艂a艣ciciela: [email protected]
Osoba maj膮ca dost臋p do danych osobowych przetwarza je wy艂膮cznie na podstawie upowa偶nienia W艂a艣ciciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wy艂膮cznie na polecenie W艂a艣ciciela.

搂 3. Postanowienia ko艅cowe

Polityka zosta艂a przyj臋ta na mocy zarz膮dzenia W艂a艣ciciela i wchodzi w 偶ycie z dniem 02.09.2018 r. Zmiana tre艣ci Polityki mo偶e nast膮pi膰 w takim samym trybie.
Wszelkie odst臋pstwa od Polityki wymagaj膮 formy pisemnej pod rygorem niewa偶no艣ci.
Prawem w艂a艣ciwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje si臋 odpowiednie przepisy prawa.

Wersja 2.1 鈥 obowi膮zuje od dnia 02.09.2018

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawid艂owego dzia艂ania strony, korzystania z narz臋dzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji spo艂eczno艣ciowych. Szczeg贸艂y znajdziesz w polityce prywatno艣ci. Czy zgadzasz si臋 na wykorzystywanie plik贸w cookies? Zgadzam sie Dowiedz si臋 wi臋cej